KAHEV ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

1- KAHEV ÜYELİĞİ

KAHEV’e üyelik başvurusu yapabilmek için tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi mezunu kadın hekim olmak gerekmektedir. Vakıf üyeliği web sitesi üzerinden  “Üyelik Başvuru Formu”nun doldurulması sureti ve Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. KAHEV aracılığıyla burs sağlanmasında referans olabilmek için vakfa üye olmak gerekmektedir.

Üyelerden vakfa girişlerde ve üyeliklerin devamında iki türlü aidat alınır.

a. Vakfa ilk defa üye olacaklardan; bir defa alınmak kaydıyla “Üyelik Giriş Aidatı”;

b. Vakıf üyelerinden; üyeliklerinin devamınca her yıl “Yıllık Üye Aidatı” alınır.

Aidatların nev’i ve miktarı ile uygulama esasları her yıl için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

2- ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelikten ayrılmak istenmesi halinde ayrılma talebinin Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Vakıf üyeliği;

Vakfın sona ermesi ile kendiliğinden sona ereceği gibi;

Ölüm, kadın hekimlerin hekimlik statüsünü kaybetmesi, fiil ehliyetinin kaybedilmiş olması, yüz kızartıcı suç işlenmesi, Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olunduğunun mahkemece tespit edilmesi, vakıf amaçlarına aykırı hareket edilmesi, vakıf düzenini bozmaya yönelik hareketlerin tespiti, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ihraç sebeplerinden birinin olması, vakıf üyelik aidatının iki kez ödenmemesi, vakıf üyeliğinden istifa edilmesi hallerinde vakıf üyeliği sona erer.

Üyeliğin kazanılmasında ve üyeliğin kaybedilmesinde Yönetim Kurulu Kararı esastır.

3- YENİDEN ÜYELİK

Vakıftan ihraç edilenler, vakfa yeniden üye olamazlar. Ancak zorunlu sebeplerle görevlerinden ayrılan, vakıftan istifa eden ve yıllık üye aidatlarını bu sebeple ödeyemeyenlerin gerekli belgeleri ibrazı halinde yeniden üye olmaları mümkündür. Vakıf aktif üyeliği dönemindeki birikmiş üye aidat borçlarını toptan ödemek koşulu ile vakfa üyelikleri sağlanır.

4- ÜYELİK SİLİNMESİ

Vakıf Yönetim Kurulu, üyelik için aranan koşulları taşımadığı hâlde vakfa üye olarak kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden üyenin kaydını ihtara gerek kalmaksızın siler.

Yukarıda belirtildiği şekilde vakıf senedinde yazılı nitelikleri taşıdığımı beyan ediyor ve amacını benimsediğim vakfınıza üye olmak istiyorum.
 Vakıf senedine, Yönetim Kurulu kararlarına uymayı ve üyelik aidatı ödemeyi taahhüt ederim.