KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Bu Vakıf;vakıf senedinde yazılı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kamuya yararlı hizmetlerde de bulunmak üzere;  

Burcu Akdağ ÖZKÖK … adresinde kayıtlı,vakfa 16.000,00 TL özgülenen nakdi malvarlığı ile;

 Canan TOPCU … adresinde kayıtlı vakfa 16.000,00 TL özgülenen nakdi malvarlığı ile;

Demet BAŞER … adresinde kayıtlı vakfa 16.000,00 TL özgülenen nakdi malvarlığı ile;

Emine Çiğdem ÇATAL … adresinde kayıtlı; vakfa 16.000,00 TL özgülenen nakdi malvarlığı ile;  ve

Tülin Pınar ESER … adresinde kayıtlı; vakfa 16.000,00 TL özgülenen nakdi malvarlığı ile beş kurucu tarafından; toplam 80.000,00 TL’lik vakfa özgülenen malvarlığı ile “tüm kadın hekimler adına” ülkemizde eğitim alanında imkânların arttırılması ve nitelikli nesillerin yetiştirilmesini sağlamak amacı ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre kurulmuştur.

Madde 1 – VAKFIN ADI

Vakfın unvanı “Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı”dır. Kısaltılmış ad olarak “KAHEV” kullanılacaktır.  Bu vakıf senedinde kısaca “Vakıf” diye anılacaktır.

Vakıf; çalışmalarında kısaltma olarak, amblem veya logosu ile birlikte veya müstakil olarak KAHEV ibaresini kullanacaktır.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın amblemi; kırmızı kalp şeklinde stetoskobun üzerine yazılı KAHEV ve onun altında KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI yazılarından oluşmaktadır.

Madde 2- VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi; Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesinde olup; adresi: “İstiklal Mah. İki Eylül Cad. Esnaf Sarayı Bürolar Katı 356 Kat:5 Odunpazarı/ESKİŞEHİR”’dir. İlgili mevzuatlar çerçevesinde; vakıf yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde veya dışında şube, temsilcilik veya benzeri teşkilât kurabilir; Eskişehir sınırları içerisinde adres değiştirilebilir. Şubelerin, temsilcilerin veya kurulacak diğer teşkilâtların görev ve yetkileri vakıf yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 3 – VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000,00 TL’dır.

Vakıf, işbu kuruluş malvarlığını mevzuata uygun olarak bağışlarla, üyelik aidatları ile bunun dışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılabilecek tasarruflar ile artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

Madde 4- VAKFIN AMACI

Vakfın amacı; okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim öğrencileri ile üniversite mezunlarının eğitimine yönelik burs sağlamak, ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer;

 1. Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
 2. Maddi olanaklardan yoksun tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, okul öncesi-ilk-orta öğretim-yükseköğrenim gören veya üniversite mezunu olan başarılı öğrencilere, yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

Burs verilecek öğrenciler için gerekli şartlar, belgeler ve başvuru yöntemleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

 • Okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yükseköğrenim eğitim tesisleri, kuruluşları ve kurumları kurmak, konferans salonları kurmak, kütüphaneler kurmak, eğitimi ve sporu destekleyici faaliyetler yaparak, bunları destekleyecek tesisler kurmak, yurt açmak, kurulmuş olan tesislerde tadil, ilâve ve tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.
 • Vakfın amacına yönelik eğitim ve öğretim ile ilgili seminerler, kurslar, interaktif eğitimler düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları bir araya toplamak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak.
 • Amaç konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, ahenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak.
 • Öğretimin yanı sıra kültürel etkinlikleri desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, resim, tiyatro, edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt çapında ve uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek.
 • Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme/işletmeler kurmak, işletmek ve organizasyonlar düzenlemek.
 • Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için paralı eğitim, konferans, sergiler, etkinlikler düzenleyerek ya da düzenlenen etkinliklere katılarak vakfa katkı sağlamak, vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için kitap, dergi, broşür gibi yayımlar yapmak
 • Vakıf üyeliğine giriş aidatı ile vakıf üyelerinden aidatlar alınması ve aidatlar ile ilgili yasalara bağlı kalınarak alınan bağışlarla vakfın amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.
 • KAHEV bağışçısı ve/veya üyelerinden olan hekimlerin vefatı veya maluliyeti durumunda, vakfa başvurulması halinde çocuklarına eğitim öğretim hayatı boyunca burslarda öncelik sağlamak.
 • Yönetim kurulu kararı ile özel durumdaki/engelli öğrencilere, eğitimi için gerekli gereç yardımında bulunmak (görmeyi sağlayacak özel lens, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, vb).

Madde 5- VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukukî muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu amaçla,ilgili mevzuat esasları dâhilinde olmak üzere:

Vakfın amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, dernekler ile gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, bankalarda vakıf adına vadeli döviz veya Türk lirası hesabı açmaya kapamaya, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakıf gelirlerini arttırmak için şirketlerin pay senetlerini, intifa senetlerini, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonlarını, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını, hisse senetlerini, bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya, vakfın amacı gerektirdiğinde değerlendirmeye, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para veya mal varlığına dahil değerlerle ticari ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, gerekli ürünleri imal, ihraç ve ithal etmeye, hissesine isabet eden temettü ya da kar paylarını benzer biçimde değerlendirmeye, borç alıp- vermeye, her türlü bağışı kabul etmeye, vakıf borçları ve alacaklarına ilişkin her türlü yetkiyi kullanmakta Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak paralı eğitim, konferans, sergiler, organizasyonlar vb. ile katkı sağlayabilir.

Vakıf üyeliğine giriş aidatı ve vakıf üyelerinden aidatlar alınması şeklinde vakfın amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6 -BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR

Vakfa yapılacak bağışlar, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Şartsız bağışlar vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre yönetim kurulu kararı ile kullanılır veya sarf edilir.

Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

Vakıf, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir.

Madde 7 – VAKFIN GELİRLERİ

Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerden elde edilen gelirler, kuracağı ya da ortak olacağı ticarî veya sınaî şirketlerden, iştiraklerden sağlanan gelirler, vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağışlar, vasiyet yoluyla intikal eden gelirler, kültürel, sportif ve sosyal gibi vakfın tüm faaliyetlerinden sağlanan gelirlerle, yayınlardan, vakfın amacına uygun olarak yapılacak olan eğitim ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen gelirler, üye aidatlarından elde edilen gelirler, paralı eğitim, konferans, sergi, organizasyon, vb. elde edilen gelirler ile sair gelirler vakfın gelir kaynaklarını oluşturur.

Madde 8 – VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ

Vakıf Yönetimi, Maliye Bakanlığı’nın 02.09.2003 tarih ve 25217 (asıl) sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 83 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin gelirlerin harcanma şeklini gösteren (1.5) maddesi uyarınca, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin 1/3’nü yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara; kalan 2/3’ünü ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Madde 9 – VAKFIN MALVARLIĞINI ARTIRICI BAĞIŞLAR VE BU BAĞIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar vakfa en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde, mevzuata uygun olarak bankalara yatırır. Devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alır ve gereğinde bunları satar veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir.
 2. Gelirleri ve getirileri belli ve gerekli bir amaca tahsis şartına bağlı olarak ve malvarlığını artırmak üzere yapılan Türk Lirası şeklindeki bağışlar, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen amaca uygunluk şartı göz önünde bulundurularak vakıfça mevzuata uygun olarak bankalara yatırılır. Bu bağışlar, bağışta bulunanın isteği doğrultusunda yönlendirilir ve değerlendirilir. Bağışların başlangıçtaki değerlerinin reel olarak muhafazası ve bağış tutarının sürekliliğinin sağlanması için vakıf gerekli tedbirleri alır.
 3. Gelirleri ve getirileri, bağışlayanın vakıf amacına uygun olarak koyacağı şartlar doğrultusunda kullanılmak üzere vakfa gayrimenkul veya işletme tesisi bağışlanabilir. Bu şekilde bağışlanan gayrimenkul ve tesislerin onarımı ve muhafazası için gerekli giderler, bunların sağladıkları gelirlerden karşılanır.

Madde 10- VAKIFTA ÜYELİK

10.1. ÜYELİK ŞARTLARI

Vakıf üyesi olmak için tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi mezunu kadın hekim veya tıp /diş hekimliği fakültelerinde öğretim üyesi kadın olma şartı bulunmaktadır.  

Vakfa üyelikte; Kısıtlı olmamak, yüz kızartıcı suçtan mahkum edilmiş olmamak ile kadın hekim olmak ve vakfın amaçlarına aykırılık teşkil etmemek ön koşuldur.

Vakfa; yabancı kadın hekimlerin de gerekli belgeleri ibraz ederek üyelik kazanmaları mümkündür.

Vakıf üyesi olmayan; bursiyer refaransı olamayacaktır.

10.2.ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Vakıf üyeliği “üyelik talep formu”nun doldurulup vakfa gönderilmesi sureti ve Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır.

Onursal üyelik de Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır.

10.3.ÜYELİK AİDATI

Üyelerden vakfa girişlerde ve üyeliklerin devamında iki türlü aidat alınır.

a. Vakfa ilk defa üye olacaklardan; bir defa alınmak kaydıyla “Üyelik Giriş Aidatı”;

b. Vakıf üyelerinden; üyeliklerinin devamınca her yıl “Yıllık Üye Aidatı” alınır.

Aidatların nev’i ve miktarı ile uygulama esasları her yıl için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

10.4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Vakıf üyeliği;

Vakfın sona ermesi ile kendiliğinden sona ereceği gibi;

Ölüm, kadın hekimlerin hekimlik statüsünü kaybetmesi, fiil ehliyetinin kaybedilmiş olması, yüz kızartıcı suç işlenmesi, vakıf amaçlarına aykırı hareket edilmesi, vakıf düzenini bozmaya yönelik hareketlerin tespiti, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ihraç sebeplerinden birinin olması, vakıf üyelik aidatının iki kez ödenmemesi, vakıf üyeliğinden istifa edilmesi hallerinde vakıf üyeliği sona erer.

Üyeliğin kazanılmasında ve üyeliğin kaybedilmesinde Yönetim Kurulu Kararı esastır.

          10.5.  ONURSAL ÜYELİK

                Vakfa ve vakfın amaçları doğrultusunda, yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve       katkıları nedeniyle belirli kişilere, Kadın Hekim Eğitime Destek Vakfı Onursal Üyeliği verilebilir.

                Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Onursal Üyeliği için, hekim olma zorunluluğu aranmaz.

                Vakıf Onursal Üyeliği için en az iki Yönetim Kurulu Üyesinin takdimi şarttır. Vakıf Onursal Üyeliği vermek Yönetim Kurulu yetkisindedir. Vakıf Onursal Üyeliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının      geçerliliği tam üye sayısının üçte ikisinin kabulü koşuluna bağlıdır. Oylar kapalı verilir.

                Onursal üyelerden üyelik aidatı alınmaz.

10.6.ÜYELİKTEN AYRILMANIN SONUÇLARI

 1. Her ne şekilde olursa olsun vakıf üyeliği sona erenlerin vakfa olan borçları kesinleşir ve vakıftaki biriktirme aidatlarından mahsup edilir ve üye lehine yapılmış yardımlar herhangi bir ihbar, ihtar ve işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
 2. Vakıftan ihraç edilenler, vakfa yeniden üye olamazlar.
 3. Zorunlu sebeplerle görevlerinden ayrılan, vakıftan istifa eden ve yıllık üye aidatlarını bu sebeple ödeyemeyenlerin gerekli belgeleri ibrazı halinde üyelikleri dondurulur, görevlerine yeniden döndüklerinde, vakıf aktif üyeliği dönemindeki birikmiş üye aidat borçlarını toptan ödemek koşulu ile vakfa üyelikleri devam eder.

                                                                                              BÖLÜM II

VAKFIN ORGANLARI

Madde 11 – VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Madde 12- MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın yönetimi ile yükümlü ve sorumlu “Yönetim Kurulu” ile “Denetim Kurulu”nu seçen, denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren, seçim, denetleme, tavsiye, yetkilendirme ve onay ile yetkili vakfın en üst organıdır.

12.1. Oluşumu

Mütevelliler Heyeti, bu vakıf senedinin ilk kurulumunda 4 yıl boyunca (vakıf senedi Mütevelli Heyet Üyeleri başlıklı listede belirtilen isimler) ismi yazılı kişilerden oluşmaktadır. 4 yıllık sürenin bitiminden yapılacak seçim ile yeni mütevelli heyeti oluşturulacak ve her 4 yılda bir seçim yapılarak mütevelli heyeti belirlenecektir.

Mütevelli Heyeti Üyelerinin hizmetleri fahrîdir, ücret talep edilemez.

Mütevelli heyet üyeleri tekrar seçilebilir.

Mütevelli heyet üyesinin; vefat, istifa ve üyelikten çıkarılma ile üyeliğin dondurulması hallerinde üyelik sıfatı düşer. Ayrıca, mütevelli heyet toplantılarına üç kez arka arkaya gelmeyen mütevelli heyet üyelerinin de üyeliği düşer.

Mütevelli heyet üyesinin katılabilmesini sürekli engelleyecek geçerli bir mazereti bulunması ve bu mazereti gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirmesi ve mazeretin mütevelli heyetince kabul edilmesi halinde üyelik sıfatı devam eder.

Mazeretin kabulü, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 2/3‘ünün kabulüne bağlıdır.

12.2. Mütevelliler Heyeti Görev ve Yetkileri

 • Vakıf Mütevelliler Heyeti üyelerini belirlemek, sağlık ve yasal kısıtlılık halleri ile vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı hareket etmeleri, yurt içi ve yurtdışında olumsuz bir algının oluşumuna sebebiyet verecek tutum ve davranış içinde olmaları halinde, görevlerine son vermek, Mütevelliler Heyeti Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini 4 yıllık süre için seçmek,
 • Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve azil sebepleri oluştuğunda, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden gerektiğinde tamamının veya bir kısmının görevlerine son vermek ve boşalan üyelerin yerine olağan seçim dönemine kadar bir başkasını görevlendirmek;
 • Vakfın malvarlığı hakkında tasarrufi kararlar almak ve Yönetim Kurulunun bu konu başta olmak üzere mali ve idari yetkilerini belirlemek ve görevlendirmek,
 • Vakıf resmi senedi değişikliğini karara bağlamak ve Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Ticari ortaklıklar kurması ve kurulu olanlara katılması, iktisadi işletmeler kurması ve bunların amaç ve çalışma konuları ile görev ve yetkilerini belirlemesi ve gerektiğinde bunların feshi veya ortaklık ve işbirliklerinden ayrılması konularında karar vermek, bunların yerine getirilmesi konularında Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
 • Gerekli görülen vakıf amacını teşkil eden işlemlerin hepsi için Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, yasaların ve buna dayalı diğer hukuki mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmektir.

12.5. Mütevelli Heyetinin Toplantıları

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti “Olağan” veya “Olağanüstü” olarak toplanır. Bu toplantılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılır.

Olağan toplantı, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, her yıl bir defa Ocak-Şubat döneminde yapılır. Toplantının geçerliliği Mütevelli Heyeti üye tam sayısının, yarısından bir fazlasının hazır bulunması koşuluna bağlıdır.

İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı elde edilemezse, toplantı 15 gün sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılmak üzere ertelenir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının dörtte birinden (1/4) az olamaz.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kararlar katılanların yarısından bir fazla üyenin kabulü ile alınır; sadece Vakfın resmi senedinin değiştirilmesi, feshi ve tasfiyesi ile mütevelliler heyeti üyeliğine son verme kararları, o andaki mütevelliler heyeti üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır. Mütevelliğine son verilmesi istenen üye toplantıya katılabilir ama oylamaya katılamaz. Oyların eşit olması halinde Mütevelli Heyeti Başkanının oyu iki oy sayılır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.  Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Toplantı hazırlıkları Yönetim Kurulunca, toplantıların yürütülmesi ise toplantıda belirlenecek bir divan başkanınca yürütülür. Divan başkanına bu işin yürütülmesi için yeteri kadar yardımcı seçilebilir. Ancak Mütevelliler Heyeti Başkanı dilediği takdirde toplantılarda divan başkanlığını üstlenebilir. Yönetim Kurulu tarafından bir gündem tespit edilir ve toplantının konumuna göre çalışma raporu, bilanço ve denetçi raporları veya çalışma programı ve bütçe, gündemle birlikte üyelere toplantı tarihinden en az 30 gün önce ellerinde olacak şekilde bizzat tebliğ, ,iadeli taahhütlü gönderim ya da mail yoluyla olacak şekilde gönderilir. Gönderimlerde üyelerin vakfa bildirdikleri adresler ile e- mail adresleri geçerli kabul edilir. Toplantıda gündem okunur ve toplantıya katılanların en az beşte birinin istemi ile toplantıya sadece gündem eklemesi yapılabilir. Bu gündem eklenmesi senet değişikliği, ödenek artırımı, seçim, vakfın feshi ve tasfiyesi ile mütevelliğine son verme istemlerini kapsayamaz.

Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Vakıf üyelerinin en az beşte birinin Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı istemi ile toplanılmasını istemesi halinde de Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantılarında, gündemde öngörülmeyen hususlar müzakere edilmez ve karara bağlanmaz.

Gerek olağan ve gerekse de olağanüstü toplantı gün, gündem, yer ve saatinin, mütevelli heyetine en geç toplantıdan 30 gün önce yönetim kurulu tarafından e-posta ile bildirilmesi gereklidir.

Mütevelli Heyetini idare etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Oy Toplama Memuru ve bir Kâtip seçilir. İbranın ve/veya seçimin söz konusu olduğu toplantılarda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Divan Başkanı olamaz.

Alınan tüm kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak imzalanır.

Madde 13 – YÖNETİM KURULU

Vakfın idare ve icra organıdır.

13.1. Yönetim Kurulu Üyeliği

A. Seçilme Ehliyeti

Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.

Mütevelli Heyeti Üyesi olmayan, fakat vakıf üyesi kişiler de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hizmetleri fahrîdir, ücret talep edilemez.

B. Üye Sayısı ve Üyelik Süresi

Tabii üyeler dâhil, Vakıf Yönetim Kurulu 9 Asıl ve 9 Yedek Üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelik süresi 4 yıldır. Tekrar seçilmeleri mümkündür.

Vefat, istifa ve üyelikten çıkarılma ile üyeliğin dondurulması hallerinde yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliği sıfatı düşer. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarına üç kez arka arkaya gelmeyen asıl ve yedek üyelerin de sıfatı keza kendiliğinden düşer.

Herhangi bir asıl veya yedek üyenin toplantılara katılabilmesini sürekli engelleyecek geçerli bir mazereti bulunması ve bu mazereti gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirmesi ve mazeretin yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde üyelik ve yedek üyelik sıfatı devam eder.

Mazeretin kabulü, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 2/3‘ünün kabulüne bağlıdır.

Asıl üyelerden birinin üyeliğinin düşmesi halinde, seçim sırasında aldıkları oy sırasına göre, oyların eşit çıkması halinde mütevelli heyetinin yarısından bir fazlasının kararı ile yedek üye, asıl üye sıfatını kazanır ve yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

13.2. Yönetim Kurulu Görev Taksimi

 1. Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Yardımcılarının Seçimi ve Atanmaları

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçiminden sonra ilk toplantısını yapar ve arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman üye seçer.  

Gündemi tek maddeli olan işbu toplantıda, Yönetim Kurulu, Başkanı üçte iki çoğunlukla seçer.

Üçte iki çoğunluğun elde edilemediği hallerde, toplantı ertelenmez, iki tur daha devam eder. İkinci turda dahi üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday başkan seçilir. Üyelerin üçte ikisinin gizli oy istememesi halinde seçim açık oyla yapılır.

Başkanın görev süresi 4 yıldır.

Başkan ve başkan yardımcısı atama görev ve yetkisi Başkana aittir. Başkan atamalarını Yönetim Kurulu Olağanüstü toplantısında derhal yapabileceği gibi, bu toplantıyı izleyen, en geç 5 işgünü içinde de yapabilir.

Seçimle gelmiş Başkan ve Başkan Yardımcısının görevlerine Yönetim Kurulu ancak çoğunluk kararıyla son verilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri vakıftan herhangi bir ücret talep edemez.

B. Başkanlığın Düşmesi

Başkanın, başkanlıktan ve/veya üyelikten istifası yahut ölümü halinde bütün görev ve yetkiler Başkan yardımcısına geçer. Ancak, Başkan yardımcısı istifa veya ölümü takip eden, en geç, doksan takvim günü içinde ve yeni bir Yönetim Kurulunun seçimi için, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri olağanüstü toplantıya kadar devam eder.

Olağanüstü Mütevelli Heyeti, düşen Yönetim Kurulunun ibrasını müzakere edip oylar ve yeni bir Yönetim Kurulu seçer.

Seçimi müteakip işbu maddenin (A) bendi 5’inci ve devamı fıkraları aynen uygulanır.

Madde 13.3. Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır, uygular ve genel amacı doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunur. Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Yönetim Kurulu özellikle aşağıdaki hususları ifa eder:

A. Özel Olarak

 1. Vakıf tüzel kişiliği adına tüm gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 2. Vakıf Mütevelli Heyetini Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
 3. Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin kararına sunmak,
 4. Vakfın ve iktisadî işletme/işletmelerinin yıllık Faaliyet Raporunu, Bilançosunu, Gelir-Gider Hesabı ile Bütçesi’ni ve çalışma programını hazırlamak ve bunlarla ilgili kararları almak ve uygulamak,
 5. Her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde denetim makamına bildirmek ve durumun uygun araçlarla yayınlanmasını sağlamak,
 6. Vakfın malvarlığını amacına uygun şekilde kullanmak, arttırmak ve bu maksatla yatırımlar yapmak, sınai ve ticari şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş olanlara iştirak etmek, vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
 7. Vakfın amacına uygun her türlü tasarrufu yapmak, bağışı kabul etmek, ölüme bağlı tasarruflarda vakfın amacına ters düşmeyen koşul ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 8. Vakfın idari kadrosunu saptamak, ek hizmet satın alınacak personeli (kadın/hekim harici olabilir) atamak, ücretlerini tayin etmek, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerektiğinde görevlerine son vermek
 9. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak,
 10. Yürütme Komisyonu ve Danışma Komisyonunu kurmak, bunların program ve görevlerini saptamak,
 11. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda Gelir-Gider Cetveli ve Bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,
 12. Bankalarda vadesiz ya da vadeli Türk lirası ya da döviz hesabı açmak, vakfın amacı için vakıf parasını değerlendirmek
 13. Mütevelli Heyeti toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek,
 14. Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf Faaliyet Raporu’nu ibraya sunmak,
 15. Her tür ve derecede vakfı temsil etmek ve bu bağlamda vekil tayin etmek,
 16. Mütevelli Heyetine üye seçiminde teklifte bulunmak, İşbu Vakıf Senedinde öngörülmüş Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususları ifa etmek,
 17. Vakfı temsil ve ilzam edecek imza yetkililerini saptamak, gayrimenkul satımlarına ilişkin özel yetkilerin verileceği kurul üyelerini saptamak,
 18. Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tespit etmek, Kanun, Tüzük ve Resmi Senette belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve yürütmek,
 19. Vakfın yerleşim yeri değişikliği ile şube, temsilcilikler açılmasını karara bağlamak.
 20. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

B. Genel Olarak

Vakıf senedi md.5’te de belirtilen vakfın amacına ulaşması için yapabileceği tasarrufları yapmak.

13.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

A. Çağrı

Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü olmak üzere toplantıya çağrılır. Bu olağan toplantılar dışında yönetim kurulu başkanı, kurulu her zaman “olağanüstü” toplantıya çağırabilir Çağrı; Başkan yahut Başkan yardımcısı tarafından yapılır. Gündem ve çağrı e-posta, sms gibi güncel iletişim araçları aracılığıyla, toplantıdan en az 30 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantıların ani yapılması halinde, Başkan veya Başkan yardımcısının talebi üzerine faks ve telefonla çağrı yapılır.

Yönetim Kurulu Olağan toplantıları en az üç ayda bir defa yapılır. Olağanüstü toplantılar gerektiği her an yapılır.

Yönetim Kurulu, istişare niteliğinde, genişletilmiş toplantılar yapılmasını kararlaştırabilir.

B. Yeter Sayı

Toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Toplantı yeter sayı hesabında küsurlar bütüne iblâğ olunur. Karar yeter sayısı ise, toplantıda bulunan üye sayısının adî çoğunluğudur. Oylamada oyların eşit olması halinde, Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

Madde 14 – DENETİM KURULU

Denetim kurulu 4 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyelerinin hizmetleri fahrîdir, ücret talep edilemez. Yeniden seçilebilirler.

Denetim kurulu toplantısı en geç üç ayda bir yapılır.

Vakıf, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yapılacak denetleme dışında, mütevelli heyetince seçilmiş üyeler tarafından her yıl denetlenir.

Denetim kurulu üyeleri, vakfın yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek görüşlerini “Denetim Kurulu Raporu” adı altında mütevelli heyetine sunarlar. Yönetim kurulu görev ve mesuliyetlerine veya vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa, denetim kurulu raporlarında bunlar tavsiyeleriyle birlikte belirtilir.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarında müşahit olarak hazır bulunabilirler. Ancak, oy hakları yoktur.

Vakıf, lüzum gördüğü takdirde, belli hususların incelenmesi için, ücret karşılığı dışarıdan ilgili uzmanlara inceleme yaptırabilir, mütalaa isteyebilir veya dış denetçi talep edebilir.

Madde 16 -VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

BÖLÜM III

VAKFIN HESAPLARI

Madde 17 – HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBESİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Vakfın muhasebesi (1 Ocak – 31 Aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkân verecek şekilde tutulur.

Madde 18 – VAKFIN BÜTÇESİ

Vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe taslağı, Vakıf İktisadî İşletmesi/İşletmeleri bütçeleri ile birlikte Vakıf Genel Müdürlüğü’nce her yıl Ekim ayında hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 19 – KESİN HESAP

Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Kesin hesap, ilgili hesap dönemini takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kuruluna takdim edilir. Yönetim Kurulu iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı tasdik eder.

Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilânço en geç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonunda sicile tasdik ettirilir. Bilânçonun bir örneği teftiş makamına gönderilir.

Madde 20 – VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Vakıf Senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin 2/3’ünün oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda, vakfın malvarlığının devri, Mütevelli Heyetince belirlenir.

Madde 21 – TASFİYE KURULU

Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça, o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Madde 22 – TASFİYENİN SONUÇLANMASI

Tasfiye Kurulu, tasfiyenin sonuçlandığını ilgili mahkemeye ve teftiş makamına bildirir. Ayrıca, ilân sureti ile kamuoyuna duyurur.

Vakfın sona erdiği, mahkeme sicili ile merkezî sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere teftiş makamına teslim edilir.

                                                                                              BÖLÜM IV

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 23- BAŞLANGIÇ MADDESİ

Bu vakıf senedinin “BAŞLANGIÇ” başlıklı bölümü vakıf senedi metninin ayrılmaz bir bölümüdür, değiştirilemez.

Madde 24 – VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Vakıf resmi senedinde yapılacak değişiklikler ile ilgili karar, usulüne uygun yapılan mütevelli heyeti toplantısında hazır bulunan mütevelli heyeti üye sayısının 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilir.

 Madde 25- TÖRENLER

Vakıf meslek sahibi olan ve henüz okulu bitmemiş üniversite öğrencisi olan bursiyerleriyle her 3 yılda bir tören tertip eder.

Bu Tören, her 3 yılda bir Nisan ayında yapılır. Tören yeri ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.